Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze algemene voorwaarden.

Hoofdstuk I: Toepassingsgebied

Artikel 1:

Kennisgeving: Het overmaken van deze voorwaarden aan een contractuele relatie van Haven Genk, hetzij schriftelijk (op papier of digitaal), hetzij door uitdrukkelijke verwijzing naar de website waarop deze voorwaarden worden meegedeeld, gelden als kennisgeving van deze voorwaarden.

Aanvaarding: Deze voorwaarden kunnen na kennisgeving zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend worden aanvaard. Stilzwijgende aanvaarding zal aangenomen worden wanneer de contractuele relatie van Haven Genk zonder enig voorbehoud betreffende deze voorwaarden drie of meerdere facturen aan Haven Genk heeft betaald. Drie of meerdere opdrachten veronderstelt immers dat partijen een bestendige samenwerking hebben aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Tegenwerpelijkheid: Partijen erkennen dat de partij die diensten verleent haar eigen voorwaarden laat primeren op de voorwaarden van de wederpartij, die in dat geval als ongeschreven worden beschouwd en dit ongeacht of die voorwaarden van de wederpartij al dan niet eerder werden meegedeeld. Voor de interpretatie van deze bepaling wordt het louter betalen van de prestaties niet als een dienst beschouwd.

Mochten zowel Haven Genk als de wederpartij wederzijds diensten voor elkaar leveren, zullen de voorwaarden van de partij die de dienst levert van toepassing zijn. In dat geval is het mogelijk dat zowel de algemene voorwaarden van Haven Genk als deze van de wederpartij kunnen van toepassing zijn naargelang wie de dienst heeft geleverd.

Toepassing: Deze voorwaarden gelden voor alle dienstverleningen die Haven Genk levert. Een eenmalige kennisgeving en aanvaarding van de voorwaarden maakt deze voorwaarden tegenwerpelijk voor alle toekomstige opdrachten van dienstverlening. In geval van wijziging van de voorwaarden blijven de voormalige voorwaarden van toepassing tot de nieuwe gewijzigde voorwaarden zijn ter kennis gebracht en zijn aanvaard geworden
zoals hoger omschreven.

Voorrangsregeling: Voor het geval dat dwingende wetsbepalingen zouden afwijken van deze voorwaarden, krijgt het dwingend recht voorrang. Enkel het gedeelte in de voorwaarden dat afwijkt met deze dwingende bepalingen en hiermee onverenigbaar is blijft zonder toepassing.
De geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden wordt hierdoor niet gewijzigd.
Partijen mogen schriftelijk overeenkomen dat overeengekomen afwijkende bepalingen zullen voorrang hebben op de algemene voorwaarden. Bij de overeengekomen afwijkende bepalingen wordt dan telkens uitdrukkelijk vermeld dat partijen hiermee willen afwijken van de algemene voorwaarden.

Hoofdstuk II: Soorten dienstverlening

Artikel 2: Specifieke dienstverlening

Indeling: De dienstverlening kan ingedeeld worden in “algemene” en “specifieke” dienstverlening. Alle activiteiten die niet onder een “specifieke” dienstverlening vallen, behoren automatisch tot de groep van “algemene” dienstverlening.
Specifieke dienstverlening van transport: Vermits de transportopdrachten doorgaans voorwerp zijn van dwingend recht, zal op deze dienstverlening de specifieke regelgeving voor transport van toepassing zijn. In deze voorwaarden wordt er enkel naar deze wetgeving verwezen. De wederpartij wordt geacht deze dwingende transportwetgeving te kennen en zelf te raadplegen.
Specifieke dienstverlening van vervoerscommissionair: Naar Belgisch recht is dwingend transportrecht eveneens van toepassing wanneer de dienstverlener optreedt als vervoerscommissionair. Deze laatste heeft dezelfde rechten en plichten als een vervoerder wanneer hij in eigen naam en voor eigen rekening goederen van de wederpartij laat vervoeren door een vervoerder.
Bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend is de volgende transportwetgeving dwingend van toepassing:
– nationaal wegvervoer in België en internationaal wegvervoer: het CMR-Verdrag
– spoorvervoer: het COTIF-Verdrag; meer bepaald de RU-CIM regels
– binnenvaart: het CMNI-Verdrag

Specifieke dienstverlening van expeditie: Haven Genk handelt in haar dienstverlening als commissionair-expediteur wanneer zij in eigen naam maar voor rekening van de wederpartij goederen, containers of vervoermiddelen laat vervoeren of laat behandelen. Kenmerkend voor een commissionair-expediteur is dat deze geen vervoersaansprakelijkheid draagt.
Voor deze prestaties zullen de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden (ABEX laatste versie) van toepassing zijn. De wederpartij wordt geacht deze ABEX-voorwaarden te kennen, die overigens vrij eenvoudig digitaal kunnen geraadpleegd worden.

Artikel 3: “Algemene” dienstverlening

Dit is de kernactiviteit van Haven Genk zoals onder meer het ontvangen, lossen, opslaan en (her)beladen van goederen, containers en vervoermiddelen evenals alle randactiviteiten die hiermee gepaard gaan.
Op deze “algemene” dienstverlening zijn de ABAS/KVBG- voorwaarden van toepassing die als bijlage bij deze voorwaarden worden gevoegd en hiervan integraal deel uitmaken.

Hoofdstuk III: Offerte en bestelling

Artikel 4:

Offerte: Elke offerte of bestek is slechts een indicatie van de wijze hoe de prestaties zullen berekend worden. De uiteindelijke afrekening gebeurt op basis van de effectief uitgevoerde prestaties en hoeveelheden. De in de offerte of bestek vermelde tarieven zijn steeds in euro en zullen slechts gehanteerd worden bij de afrekening wanneer de bestelling binnen de dertig
dagen na het meedelen van de offerte of het bestek is geplaatst.

Mocht naderhand blijken dat bij het opmaken van de offerte/bestek niet alle relevante gegevens volledig en/of correct werden doorgegeven door de wederpartij heeft Haven Genk het recht om de dienstverlening zonder schadevergoeding onmiddellijk te beëindigen of te onderhandelen over gewijzigde tarieven wanneer de dienstverlening wordt verder gezet.
In geval van een langdurige samenwerking heeft Haven Genk het recht om de tarieven jaarlijks aan te passen/indexeren. Wanneer de wederpartij na kennisname van deze nieuwe tarieven geen protest heeft gedaan binnen de dertig dagen, verlopen de verdere dienstverleningen volgens deze nieuwe tarieven.

Bestelling: Eens de bestelling geplaatst blijft deze voor de wederpartij onherroepelijk nadat Haven Genk de bestelling heeft bevestigd of met de voorbereiding en/of uitvoering van de dienstverlening is gestart.
Een wijziging in de oorspronkelijke bestelling geldt als een nieuwe, bijkomende opdracht waardoor Haven Genk het recht heeft deze te weigeren of een aangepaste offerte kan voorstellen met het oog op de uitvoering van de bijkomende bestelling.

Onderaanneming: De door Haven Genk aanvaarde opdrachten zijn geen opdrachten die exclusief door Haven Genk dienen uitgevoerd worden. Deze kan zich laten bijstaan door specialisten en/of de dienstverlening kan uitbesteed worden aan onderaannemers zonder dat hiervoor de toestemming van de wederpartij vereist is.

Hoofdstuk IV: Uitvoering van de dienstverlening: aansprakelijkheid

Artikel 5 : “Aansprakelijkheid” bij “specifieke dienstverlening”

Zoals hoger gesteld gelden er voor elk soort van “specifieke” dienstverlening de hierop van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden.
In geval van de toepasselijkheid van meerdere bijzondere voorwaarden waarbij het niet duidelijk zou zijn welke voorwaarden van toepassing zijn (bij voorbeeld schade bij een multimodaal vervoer waarbij elke transportvorm eigen specifieke voorwaarden hanteert) zal de wederpartij die schade heeft geleden de voorwaarden mogen inroepen die haar de meeste schadevergoeding zou kunnen geven.

Artikel 6: Aansprakelijkheid bij “algemene” dienstverlening

De aansprakelijkheid verloopt zoals geregeld in de ABAS-voorwaarden.
Hierbij de volgende basisprincipes die zullen gehanteerd worden ter aanvulling of verduidelijking van de ABAS-voorwaarden:
– behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Haven Genk gehouden tot het leveren van middelenverbintenissen
– er is slechts schadevergoeding verschuldigd wanneer de schade in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met een concreet bewezen fout in hoofde van Haven Genk
– er is geen vergoeding verschuldigd voor gevolgschade zoals productiestilstand,
bedrijfsschade in het algemeen, commercieel verlies of winstderving, wachtgelden enz.
– voor demurrage/detention van containers is slechts schadevergoeding verschuldigd
wanneer er specifieke los- en leveringstermijnen werden voorzien door de wederpartij en Haven Genk geen omstandigheden kan aantonen die de tijdige uitvoering van haar diensten buiten haar wil hebben belemmerd of onmogelijk hebben gemaakt. Wanneer de termijn van de dienstverlening onredelijk kort is geworden door toedoen van de wederpartij (zoals bij voorbeeld laattijdige opdracht of laattijdige aanlevering op de terminal), zal de tijdige uitvoering als zijnde belemmerd worden beschouwd.

Containers: Haven Genk draagt bij de behandeling en/of de opslag van containers geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de containers voor:

 • schade ingevolge gebrekkige verpakking of vastzetting van de goederen; de
  bijzondere eigenschappen of gebreken van de goederen of douaneproblemen
  tenzij de wederpartij voorafgaandelijk op deze risico’s heeft gewezen én
  gevraagd heeft om de goederen zelf en/of de risico’s ervan te behandelen;
 • diefstal of tekorten van de goederen tenzij de wederpartij het bewijs levert dat
  deze diefstallen of tekorten zijn ontstaan tijdens de behandeling van de
  goederen door Haven Genk en in het bijzonder wanneer dit gepaard is gegaan
  met opzet in hoofde van het personeel van Haven Genk;
 • diefstal of tekorten ontstaan tijdens het klaarzetten van de containers/goederen op de terminal door de wederpartij met het oog op de belading en verder vervoer. Enkel wanneer de wederpartij aan Haven Genk heeft opgedragen om de goederen op terminal te bewaken of in geval van opzet in hoofde van het personeel van Haven Genk, zal deze hiervoor aansprakelijkheid dragen;
 • dezelfde regeling als hoger vermeld geldt wanneer er diefstal of tekorten zijn
  nadat de containers of goederen op de terminal werden gelost en de
  wederpartij werd verwittigd dat de containers of goederen konden afgehaald
  worden;
 • schade aan de goederen ingevolge het defect aan containers of de ouderdom
  van de containers zoals waterinfiltraties, roestafzetting of de ongeschiktheid
  van het gebruikte containertype tenzij deze schade ontstaan is ingevolge de
  lossing of belading van de goederen door Haven Genk;
 • schade aan de goederen ingevolge het lange verblijf in container op de terminal van Haven Genk zoals condensatievocht, ongedierte, schimmelvorming, temperatuurwisselingen,…
 • onjuiste of onvolledige informatie omtrent het gewicht van de container, de aard van de goederen, het zwaartepunt van de lading in de container;
 • schade aan de container en/of goederen ingevolge van wateroverlast of
  windhoos wanneer de weersomstandigheden van overheidswege zijn erkend
  als een ramp.

Bulkgoederen: het lossen en laden van deze goederen gebeurt op instructie en toezicht van de vervoerder. Deze bepaalt hoeveel goed er maximaal mag geladen worden en hoe het goed over de wagenvloer dient verdeeld te worden. De behandeling van bulkgoederen kan leiden tot gewichtsverlies. Gewichtsafwijkingen van minder dan 1,5% op de gewogen massa kan nooit tot aansprakelijkheid van Haven Genk aanleiding geven.
Coils: belading en zekering gebeurt op verantwoordelijkheid van de afzender of diens aangestelde. Schade die het gevolg is van de aard van het goed of het ontbreken van adequate verpakking (roestvorming, krassen, ingezakte coils,…) valt niet onder de aansprakelijkheid van Haven Genk.

Op geen enkele wijze zal de verschuldigde schadevergoeding meer zijn dan:

 • 2 euro per kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht;
 • 1.000 euro per collo verloren of beschadigd staalproduct;
 • 25.000 euro ongeacht het gewicht of aantal colli per gebeurtenis of
  gebeurtenissen met eenzelfde oorzaak;
 • 50.000 euro voor de combinatie schade of verlies vervoermiddel en schade of verlies goederen;
 • het factuurbedrag van de foutief geleverde prestatie wanneer de schade andere is dan deze aan de container en het vervoerde goed en het niet gaat om uitgesloten gevolgschade;
 • de vergoeding van alle bewezen rechtstreekse schade wanneer het schade betreft uit onrechtmatige daad (lichamelijke schade) tegenover personeel van de wederpartij of diens aangestelden;

Dit ongeacht of de schade wordt gevorderd op basis van verschillende rechtsgronden zoals contractueel, extra contractueel of een combinatie van beiden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle mogelijke omstandigheden die voor Haven Genk bij het aangaan van de overeenkomst niet konden voorzien worden en waarvan de schadelijke gevolgen niet meer tijdig konden vermeden worden.

Voorbeelden van overmacht kunnen zijn (niet limitatieve opsomming):

 • onaangekondigde staking bij Haven Genk of bij diens aangestelden of
  onderaannemers;
 • onvoorzienbare machinebreuk in beladings- of heftoestellen bij Haven Genk;
 • belemmeringen/blokkeringen en/of onderzoeksmaatregelen van overheids- wege;
 • aanslagen, terreurdaden,…Een overmachtssituatie doet de dienstverlening en de wederzijdse contractuele verplichtingen
  niet eindigen en werkt slechts schorsend tenzij één van de partijen na het verstrijken van een periode van 14 dagen overmacht te kennen geeft dat de overeenkomst zonder schadevergoeding door aanhoudende overmacht zal beëindigd worden.

Hoofdstuk V: Einde van de aansprakelijkheid en van de overeenkomst

Artikel 8: Einde van de aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de dienstverlener eindigt vanaf het ogenblik dat deze de dienstverlening waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft werd beëindigd en dit ongeacht of de dienstverlening volledig of al dan niet met schade werd uitgevoerd.
Ongeacht artikel 12 van de ABAS-voorwaarden geldt het volgende: De wederpartij die meent dat de dienstverlener aansprakelijk is en die aanspraak wil maken op schadevergoeding beschikt over een termijn van 14 dagen na factuurdatum betreffende de geleverde diensten waarvoor aansprakelijkheid wordt ingeroepen.

Het betreft een vervaltermijn: laattijdig protest betreffende de aangerekende prestaties maakt elke rechtsvordering omtrent de facturatie en de hierop betrekking hebbende aansprakelijkheid voor de uitvoering van de prestaties als zijnde uitgedoofd en ongeoorloofd.

Artikel 9: Einde van de overeenkomst

De overeenkomst betreffende een eenmalige opdracht eindigt pas wanneer de prestaties van de dienstverlener voor die opdracht volledig werden betaald.
Wanneer er tussen Haven Genk en de wederpartij een langdurige samenwerking is tot stand gekomen wordt deze overeenkomst beëindigd door:
– het verstrijken van de duur van de samenwerking zoals tussen partijen in een
schriftelijke overeenkomst vastgelegd;
– bij gebreke aan zo’n overeenkomst of beding van beëindiging: wanneer een van de partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigt mits het respecteren van een opzegperiode van minstens drie maand;
– bij gebreke aan zo’n overeenkomst of beding of opzeg wanneer de wederpartij aan de dienstverlener gedurende een jaar geen nieuwe opdrachten meer heeft gegeven;
Het einde van de samenwerking heeft tot gevolg dat databestanden en vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de wederpartij kunnen vernietigd worden behoudens deze gegevens die wettelijk verplicht langer dan één jaar zouden moeten bewaard blijven en dat er bij de naleving van de GDPR-wetgeving niet langer met de wederpartij dient rekening te
worden gehouden.
Wanneer de samenwerking tussen partijen naderhand toch nog zou opleven, dient deze wederpartij opnieuw te worden geactiveerd alsof het een nieuwe klant was .

Artikel 10: Schorsing en voortijdige beëindiging van de samenwerking

Schorsing: De dienstverlener heeft het recht alle verdere prestaties op te schorten wanneer de wederpartij niet geprotesteerde vervallen facturen voor een totaal bedrag van meer dan 5.000 euro onbetaald laat en dit tot 3 werkdagen nadat de facturen, intresten en invorderingskosten werden betaald..
Voortijdige beëindiging met opzeg: Wanneer de wederpartij haar containers en/of goederen niet komt afhalen na het verstrijken van 15 dagen na de bedongen afhaaltermijn kan Haven Genk de verdere samenwerking beëindigen mits het naleven van een opzegtermijn van 1
maand.
Na deze beëindiging heeft Haven Genk het recht om de containers en/of goederen te verkopen per opbod. Het saldo van de verkoop, na aftrek van de kosten van verkoop en van de nog
openstaande facturen voor de geleverde prestaties, zal op een derdenrekening ter beschikking van de wederpartij worden gehouden gedurende vijf jaar.
Voortijdige beëindiging zonder opzeg:
In een aantal situaties kan de uitvoering van de dienstverlening onmiddellijk en zonder enige vorm van schadevergoeding worden beëindigd door de benadeelde partij:
– bij een aanhoudende overmachtssituatie;
– wanneer een van de partijen in de onmogelijkheid verkeert haar verplichtingen,
waaronder de betalingsverplichtingen, nog uit te voeren ingevolge herhaalde
wanbetaling, faillissement of wanneer door fusie, opslorping, overname en vereffening de verplichtingen niet langer op dezelfde wijze worden verdergezet;
– wanneer een van de partijen op bedrieglijke of frauduleuze wijze inbreuken pleegt met de beoogde goederenstromen zoals onder meer de ontduiking van (omzet)belasting, douanerechten, het handelen zonder over de vereiste vergunningen te beschikken, het plegen van sociale fraude inzake de verloning en inzake de naleving van sociale
verplichtingen aangaande het ingezette logistiek personeel;
– het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en milieubepalingen met betrekking tot de beoogde goederenstromen;
Het feit dat er voor deze beëindiging geen schadevergoeding verschuldigd is belet niet dat de benadeelde partij nog steeds schadevergoeding kan vorderen wanneer de onwettige handelswijze van de wederpartij haar schade heeft berokkend.

Hoofdstuk VI: Bijzondere clausules

Artikel 11: Inklimming door verstekelingen

Meermaals wordt de containertrafiek geconfronteerd met verstekelingen die illegaal gebruik maken van de container en haar goederen om zich illegaal te kunnen verplaatsen.
Containerterminals kunnen hierbij het mikpunt worden van professionele mensensmokkelaars om zich toegang tot containers te verschaffen. Terminals kenmerken zich immers als plaatsen waar het transport noodzakelijk dient onderbroken te worden en waar containers en hun goederen gedurende een zekere tijd verblijven zonder dat er van de terminalhouder wordt vereist dat deze de containers dag en nacht bewaakt.
Partijen komen bij deze overeen dat alle schade die ingevolge de inklimming van verstekelingen wordt veroorzaakt hetzij aan de terminalinfrastructuur, hetzij aan containers of vervoerde goederen en vervoermiddelen niet op elkaar zal verhaald worden en dient beschouwd te worden als een ontheffingsgrond van aansprakelijkheid behoudens wanneer er
uitdrukkelijk opdracht tot bewaking van de goederen zou zijn afgesproken als extra dienstverlening.

Artikel 12: Invoerrechten, accijns en BTW

Haven Genk komt niet tussen als douane-aangever en neemt geen enkele aansprakelijkheid betreffende het correct aangeven, betalen en aanzuiveren van BTW, accijnzen en invoerrechten.
Mocht Haven Genk deze rechten toch betalen dan gebeurt dit voor rekening van de wederpartij en zullen deze kosten op de wederpartij verhaald worden behoudens voor wat hieronder volgt.
In geval van verlies van goederen door toedoen van een concreet bewezen fout in hoofde van Haven Genk zal deze gehouden zijn om op die verloren goederen de BTW, invoerrechten en accijnzen te vergoeden voor zover deze rechten al voorafgaandelijk door de goederenbelanghebbenden werden betaald en zodoende deel uitmaakten van de normale afzendwaarde van het goed.
De tarieven die Haven Genk opmaakt zijn steeds exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De BTW wordt aangerekend op factuur en is ten laste van de wederpartij. Indien door Haven Genk een foutief BTW- percentage zou worden toegepast ingevolge onvolledige of foutieve informatie, verstrekt door de wederpartij, kan Haven Genk steeds een rechtzetting doorvoeren waarbij de wederpartij instaat voor de gevolgen van deze aanpassing. Eventuele bijkomende boetes of kosten die hieraan verbonden zijn zullen door wederpartij verschuldigd zijn en dienen betaald te worden. Desgevallend kan Haven Genk deze voorgeschoten boetes of kosten verhalen op de wederpartij.

Artikel 13: Annuleringskosten

Mocht een van de partijen de aangegane verplichtingen willen annuleren dan zal hiervoor een forfaitaire annuleringsvergoeding worden aangerekend op de wijze zoals weergegeven in de oorspronkelijke offerte. Dienstverleningen die naderhand worden geleverd zonder dat hiervoor nog een offerte werd opgemaakt gebeuren onder de annuleringsvoorwaarden zoals in de
oorspronkelijke offerte tussen partijen werd voorzien.
Hogere schadevergoedingen dan voorzien in de offerte blijven steeds mogelijk mits het concreet bewijs te leveren van het juiste schadebedrag.

Artikel 14: Staangelden containers

Behoudens wanneer er met de wederpartij opslagkosten zouden overeengekomen zijn heeft Haven Genk recht op staangelden voor containers die langer dan 7 vrije dagen na verzending van het bericht van afhaling, op de terminal blijven staan. Het basis staangeld bedraagt € 2,50 per teu per dag.

Hoofdstuk VII: Betaling en zekerheden

Artikel 15: Factuurvoorwaarden

1. De geleverde diensten en werken zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van HAVEN GENK, tenzij expliciet anders vermeld op de offerte en/of factuur.
HAVEN GENK is gerechtigd gedeeltelijke betaling te verkrijgen voor de levering van diensten en werken in verhouding tot de uitvoering ervan.
2. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend te gebeuren binnen zeven dagen na de factuurdatum en de datum en referenties van de factuur te bevatten. Wanneer niet voldaan is aan één van deze voorwaarden wordt het protest als niet bestaande aanzien en wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn, zonder dat HAVEN GENK gehouden is op dit protest te antwoorden.
3. Ontvangen betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.
Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand, tot de dag der gehele betaling. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van laattijdige betaling.
In geval van laattijdige betaling van één factuur worden alle andere facturen, zelfs de niet vervallen facturen, of de factuur waarvoor een betalingstermijn verleend werd, ineens opeisbaar.
In geval van wanbetaling of het niet-naleving van welke verplichting ook is,
onafgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 7.500,00 EUR als schadebeding).

In geval van wanbetaling of de niet-naleving van welke verplichting ook is, onafgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd berekend op het factuurbedrag als volgt:
– 10% op de eerste schijf tot 25.000,00 €
– 8% op de schijf van 25.001,00 € tot en met 35.000,00 €
– 6% op de schijf van 35.001,00 € tot en met 50.000,00 €
– 5% op de schijf van 50.001,00 tot en met 100.000,00 €
– 3% op de schijf vanaf 100.001,00 €
De kost voor iedere ingebrekestelling van de klant bedraagt forfaitair 45 euro. HAVEN GENK heeft bovendien het recht op vergoeding van alle kosten zoals
invorderingskosten en gerechtskosten, kosten en erelonen van de advocaat zowel voor buitengerechtelijke als gerechtelijke stappen tot inning. Deze kosten zijn niet in de forfaitaire schadevergoeding inbegrepen.
Bij niet of niet tijdige betaling van één factuur, is Haven Genk gerechtigd elke verdere prestatie, al dan niet voortvloeiend uit dezelfde overeenkomst, voor de in gebreke blijvende klant op te schorten, totdat alle openstaande facturen meer intresten en schadebeding werden aangezuiverd.
Alle prestaties van Haven Genk in het kader van één of meerdere overeenkomsten met de klant vormen één geheel, zodat alle goederen die aan Haven Genk door de klant werden toevertrouwd, als pand kunnen dienen ter betaling van de vorderingen van Haven Genk op de klant.
4. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Tongeren bevoegd.
Partijen kunnen steeds een andere betalingsregeling uitwerken dan vermeld in de factuurvoorwaarden. Deze afwijkende regeling moet uit een geschrift blijken.

Artikel 16: Retentierecht en pand

Retentie: Haven Genk heeft in geval van wanbetaling door de wederpartij het recht om goederen, documenten en gelden bij wijze van retentierecht en zekerheid onder zich te houden tot alle openstaande vervallen niet geprotesteerde facturen zijn betaald.
Tijdens de uitoefening van het retentierecht draagt de wederpartij de kosten en de risico’s die tijdens de uitoefening van het retentierecht zijn ontstaan tenzij de wederpartij bewijs kan leveren dat Haven Genk niet als een “goede huisvader” zou gehandeld hebben door niet aan de in retentie genomen goederen dezelfde zorg te besteden als aan zijn eigen goederen.

Pand: op de partij die in gebreke blijft de geleverde diensten tijdig en correct te betalen kan het pandrecht worden toegepast en pandverzilvering worden uitgeoefend in navolging van de procedure zoals omschreven in de wet van 5 mei 1872.

Artikel 17: Geen eenzijdige schuldvergelijking

Mogelijke schadeclaims in hoofde van de wederpartij kunnen geen aanleiding geven om de prestaties van de andere partij onbetaald te laten bij wijze van eenzijdige compensatie.

Hoofdstuk VIII: Goederenverzekering

Artikel 18:

De wederpartij laat haar goederen en vervoermiddelen verzekeren. Zij zorgt ervoor dat er in de polis een clausule: “afstand van verhaal” is bedongen ten gunste van Haven Genk wanneer de schade is ontstaan ingevolge diefstal van containers of goederen op de terminal van Haven Genk en wanneer er geen enkel bewijs is dat personeel van Haven Genk betrokken was bij deze diefstal.


Hoofdstuk IX: Toepasselijk recht, verjaring en geschillen

Artikel 20: Toepasselijk recht

Huidige overeenkomst is behoudens schriftelijk anders overeengekomen, onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht en het internationaal dwingend recht.

Artikel 21: Verjaring

Voor de situaties van “specifieke dienstverlening” is er doorgaans een korte verjaringstermijn voorzien in de regelgeving of voorwaarden waarnaar werd verwezen in deze algemene voorwaarden.
Betreffende de situaties van “algemene dienstverlening” bedraagt de verjaringstermijn één jaar.

Artikel 22: Geschillenregeling

Alle geschillen betreffende de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Tongeren voor zover dit bevoegdheidsbeding niet onderworpen zou zijn aan afwijkend dwingend recht.

Meer weten over Haven Genk?

Haven Genk is je aangewezen logistieke partner als trimodale transport hub met een breed aanbod services en faciliteiten.